Vyjeď na
doktorské studium
s ČVUT

Finanční podmínky

To nejdůležitější

1. Školné

Třikrát hurá, školné se neplatí!

2. Stipendium

Na výjezdu obdržíš stipendium, které je určeno na částečné pokrytí cestovních a pobytových nákladů a rovněž pojištění. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast tebe jako studenta.

3. Výše stipendia

Liší se podle země. Měsíční paušál najdeš zde. Preferovány jsou pobyty v délce min. 2 měsíců. Doporučujeme ale nejlépe tříměsíční studijní pobyt.

Zkušenosti studentů s využitím stipendia najdeš v databázi NAEP a statistiky ČVUT zde (je potřeba mít na paměti, že tyto statistiky jsou pouze orientační vzhledem k malému počtu účastníků v některých zemích a tomu, že každý student hospodaří jinak).

Další
informace

1. Vízum

V případě, že ti z důvodu vycestování vzniknou nějaké nepřiměřeně vysoké náklady na vízum (např. UK), které není možné pokrýt ze stipendia, můžeš zažádat o zvláštní příspěvek. Žádosti budou posouzeny individuálně a na základě dostupnosti finančních prostředků ČVUT. Uchovávej si všechny potvrzení o platbách – budou potřeba jako podklad k žádosti. Kontaktuj zahraniční oddělení RČVUT pro více informací.

2. Sociální
příspěvky

Rozpočet slouží k navýšení pobytových nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi k pokrytí dodatečné finanční podpory na základě skutečných nákladů. Lze využít např. speciální bydlení, přípravné návštěvy, doprovodné osoby, upravené učební materiály, pro specifické potraviny například u celiaků aj.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí.

Účastník vyplní: • Část B žádosti – minimální požadavky a doloží: • Lékařskou zprávu • Kopii ZTP (pokud ho účastník vlastní) • Podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt/praktickou stáž (LA) • Akceptační dopis od přijímající instituce, kde potvrzuje přijetí studenta a srozumění s jeho zdravotním stavem. Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2023/2024 je ke stažení zde.

Po návratu student dokládá účtenky/faktury (adresa subjektu, částka, měna, datum).

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“.

Ohledně termínu pro podávání žádostí se prosím informuj na Odboru zahraničních vztahů RČVUT.

Žadatelé mohou být studenti s ekonomickou překážkou (dle nároku na přídavek na dítě, pobírající sociální stipendium) či studenti s dětmi/závislými osobami (dle potvrzení, které dokládá tuto skutečnost). Studenti s ekonomickou překážkou dokládají potvrzení o pobírání sociálního stipendia a/nebo o nároku na přídavek na dítě pouze před začátkem mobility (u potvrzení přídavku na dítě za poslední ukončené čtvrtletí). Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Do této kategorie patří pracující studenti, profesionální sportovci, studenti specifických oborů a jiné dle uvážení školy. Řeší se krátkodobou kombinovanou mobilitou. Více informací v metodickém pokynu

Jak se na
Ph.D. studium
přihlásit

A co vás dál čeká, zjistíte v sekci Krok za krokem.

Inspirujte se
zkušenostmi
ostatních

Přečtěte si zprávy z výjezdů od
studentů, kteří již na Erasmu byli.