Studium ve Švýcarsku
krok za
krokem

Pokud se rozhodneš studovat ve Švýcarsku, čeká tě parádní země, hory a kvalitní školy. Jak se přihlásit a co tě čeká zjistíš v této sekci krok za krokem.

Podání
přihlášky

Pro výjezdy od AR 24/25 probíhá výběrové řízení pro výměnu na základě uzavřených dohod v rámci programu Erasmus+. Způsob je stejný jako v případě evropských univerzit a Velké Británie (nabízené dohody v Mobilitách). Měsíční stipendium je 600 EUR. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím aplikace Mobility. Dohody jsou vidět v nabídce pro aktuální výběrové řízení.

1. kolo

První kolo výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim.

2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře na následující akademický rok) probíhá většinou v únoru.

Doplňková
kola

Další kola výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna, konají většinou v létě, popřípadě v září.

Pokyny pro
výběrové řízení

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budeš mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznávat i pro Švýcarsko.

Pokud se budeš hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budeš potřebovat napsat zvlášť, kontaktuj naši kancelář, domluvíme si termín a místo testu.

Loader image

1) Již ses zúčastnil/a testu na ČVUT (Erasmus nebo MBD) v minulých kolech a zažádáš o uznání výsledku z minula.

2) Doložíš jazykovou znalost mezinárodně uznávaným certifikátem. 

3) Doložíš, že máš úspěšně složenou jazykovou zkoušku na jazykové katedře FEL (min. B2)

4) Zájemci o studium ve francouzštině musí dodat doklad z jazykové katedry o své úrovni francouzštiny – psaný ve francouzském jazyce, udávající úroveň dle evropského jazykového rámce.

Před
odjezdem

Na webové stránce univerzity, na kterou jsi byl/a nominován/a si ověř, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky a speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni apod). Na školách, které našim studentům zajišťují ubytování je třeba pozorně přečíst si informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře.

Co je potřeba
vyplnit?

Přihláška dle požadavků partnerské školy.

Tvůj studijní plán.

Musíš si připravit a nechat si potvrdit formulář Learning Agreementu pro program SEMP ze stránek partnerské školy nebo námi připravený formulář LA-Svycarsko-2020.

Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupuj podle tohoto metodického pokynu. Při výběru předmětů ti pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány.

Studijní plán je třeba dát podepsat na tvé fakultě proděkanovi pro pedagogickou činnost a pak institucionálnímu koordinátorovi ČVUT (na rektorátu) či fakultnímu koordinátorovi (dle typu dohody). V případě, že budeš LA v průběhu výjezdu měnit, je potřeba ho vždy udržovat aktuální a nahrát do karty mobility.cvut.cz.

S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutuj, jakým způsobem ti bude po návratu studium uznáno a jak ti budou za studované předměty přiznány kredity. Na základě této dohody připrav srovnávací arch (viz níže).

V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto tvým programem vyjádří vedoucí tvé práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Uveď zde také jméno a příjmení vedoucího práce, katedru a kontakt na vedoucího.

Přehled dosavadních studijních výsledků na ČVUT – 1 originál, který získáš na studijním oddělení tvé fakulty v angličtině.

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí  je student povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního  plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány. Po schválení  studijním proděkanem student musí předat srovnávací arch do odboru zahraničních vztahů ČVUT-R spolu s  ostatními dokumenty, které  se posílají na partnerskou školu.

Kompletní dokumentaci dle pokynů partnerské školy odešlete na zahraniční univerzitu.

Po návratu za studijního pobytu ve Švýcarsku budeš muset předložit několik dokumentů.

1

Potvrzení o délce studijního pobytu
Dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení studijního pobytu. Odevzdáš max. do 14 dnů po ukončení pobytu.

2

Přehled dosažených výsledků
Tzv. Transcript of Records, který musíš odevzdat nejpozději do 10 dnů po jeho vydání přijímající institucí.

3

Doklad o uznání studia v zahraničí
Dokument, který musíš odevzdat do 14 dnů od obdržení Transcript of Records.

4

Závěrečnou zprávu
Formulář k ní najdeš na www.mobility.cvut.cz. Odevzdat se musí do 14 dnů  po ukončení pobytu.

Všechny výše zmíněné dokumenty je třeba naskenované nahrát do karty mobility.cvut.cz (není třeba dodávat originál).

Důležité
dokumenty

Všechny formuláře, žádosti a jiné důležité dokumenty