Vyjeď na
Erasmus
s ČVUT

Finanční podmínky

To nejdůležitější

1. Školné

Třikrát hurá, školné se neplatí!

2. Stipendium

Na výjezdu obdržíš stipendium, které je určeno na částečné pokrytí cestovních a pobytových nákladů a rovněž pojištění. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast tebe jako studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

3. Výše stipendia

Liší se podle země. Měsíční paušál najdeš zde. Pro krátkodobé mobility na 5-30 dní je výše stipendia do 14. dne 70 EUR/den a 15.- 30. den 50 EUR/den. Z důvodu omezené kapacity přidělených finančních  prostředků v případě krátkodobé mobility lze z grantu E+ poskytnout max. 600 EUR, zbytek nárokové částky hradí spoluúčastí fakulta, pokud takový typ pobytu studentovi schválí.  
Zkušenosti studentů s využitím stipendia najdeš v databázi NAEP a statistiky ČVUT zde (je potřeba mít na paměti, že tyto statistiky jsou pouze orientační vzhledem k malému počtu účastníků v některých zemích a tomu, že každý student hospodaří jinak).

Další
informace

1. Vízum

V případě, že ti z důvodu vycestování vzniknou nějaké nepřiměřeně vysoké náklady na vízum (např. UK), které není možné pokrýt ze stipendia, můžeš zažádat o zvláštní příspěvek. Žádosti budou posouzeny individuálně a na základě dostupnosti finančních prostředků ČVUT. Uchovávej si všechny potvrzení o platbách – budou potřeba jako podklad k žádosti. Kontaktuj zahraniční oddělení RČVUT pro více informací.

2. Sociální
příspěvky

Rozpočet slouží k navýšení pobytových nákladů pro účastníky s omezenými příležitostmi k pokrytí dodatečné finanční podpory na základě skutečných nákladů. Lze využít např. speciální bydlení, přípravné návštěvy, doprovodné osoby, upravené učební materiály, pro specifické potraviny například u celiaků aj.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí.

Účastník vyplní: • Část B žádosti – minimální požadavky a doloží: • Lékařskou zprávu • Kopii ZTP (pokud ho účastník vlastní) • Podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt/praktickou stáž (LA) • Akceptační dopis od přijímající instituce, kde potvrzuje přijetí studenta a srozumění s jeho zdravotním stavem. Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2021/2022 je ke stažení zde.

Po návratu student dokládá účtenky/faktury (adresa subjektu, částka, měna, datum).

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“.

Ohledně termínu pro podávání žádostí se prosím informuj na Odboru zahraničních vztahů RČVUT.

Žadatelé mohou být studenti s ekonomickou překážkou (dle nároku na přídavek na dítě, pobírající sociální stipendium) či studenti s dětmi/závislými osobami (dle potvrzení, které dokládá tuto skutečnost). Studenti s ekonomickou překážkou dokládají potvrzení o pobírání sociálního stipendia a/nebo o nároku na přídavek na dítě pouze před začátkem mobility (u potvrzení přídavku na dítě za poslední ukončené čtvrtletí). Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Do této kategorie patří pracující studenti, profesionální sportovci, studenti specifických oborů a jiné dle uvážení školy. Řeší se krátkodobou kombinovanou mobilitou. Více informací v metodickém pokynu

3. Podpora
ČVUT a fakult

Zjisti si možnosti stipendií na fakultě jako například zde FSV a nebo nadační fond ČVUT.

Jak se na
Erasmus
přihlásit

A co tě dál čeká zjistíš v sekci Krok za krokem.

Inspiruj se
zkušenostmi
ostatních

Mrkni na zprávy z výjezdů od
studentů, kteří již na Erasmu byli.