SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)

Přihlášky do programu SEMP (studijní pobyty ve Švýcarsku) v akademickém roce 2021/2022  budou otevřeny společně s přihláškami na studijní pobyty Erasmus+, tj. 5.10.2020.
 

Spolu s přihláškou je nutné se přihlásit také na jazykový test v jazyce studia, tj. na angličtinu nebo němčinu.
Pro studium v jiném jazyce musíte dodat na Odbor zahraničních vztahů doklad o Vaší znalosti daného jazyka – do 20.1.2021. O vystavení dokladu požádejte svou jazykovou katedru nebo zahraniční oddělení.. Doklad musí být napsán v daném jazyce a určovat Vaši jazykovou úroveň podle Evropského jazykového rámce.Výsledky z písemných testů jsou zveřejněny spolu s výsledky pro studijní pobyty Erasmus+ ve Vaší přihlášce.

Nominovaní studenti, kteří odeslali svou přihlášku a studijní plán  (Learning agreement) na partnerskou školu a obdrží z partnerské školy dopis o přijetí a potvrzený studijní plán  musí před odjezdem na partnerskou školu podepsat na rektorátu – Odboru zahraničních vztahů – účastnickou smlouvu pro svůj studijní pobyt na partnerské univerzitě !!!

Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.

Výměny studentů s našimi partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu Swiss-European Mobility Programme, který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská i česká strana.

Příspěvek ČVUT je 9 000Kč./měsíc, student jej obdrží před odjezdem na zahraniční školu.

Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky – 440 CHF/měsíc – obdrží student po příjezdu na školu.

ČVUT v Praze má pro roky 2019/2020, 2020/2021 uzavřeny tyto bilaterální dohody pro studijní pobyty studentů:

na úrovni rektorátu (tj. celouniverzitní):

1) ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Engineering, http://www.zhaw.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, studium v němčině a angličtině

2) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)http://www.epfl.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, Ba- studium ve francouzštině, Ma- ve francouzštině a angličtině

pro FIT:

1) Universitá della Svizzera Italiana, Lugano, http://www.reling.usi.ch

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba, Ma, D, studium v angličtině

2) HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Genéve,

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba

pro FBMI:

FHO Fachhochschule Ostschweiz, NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs, https://www.ntb.ch/

obor: 053 Physical Sciences and 071 Engineering and engineering trades, úroveň: Ba, Ma

jazykové požadavky: Ba – němčina alespoň B2, Ma – němčina, angličtina na úrovni C1.

pro FSv:

Hochschule Luzern/Lucerne University of Applied Sciences and Arts, www.hslu.ch/technik-architektur

obor: 073 Architecture and Construction, úroveň: Ba, Ma

Pro zájemce o studijní pobyty na těchto školách probíhá samostatné výběrové řízení (rektorát, FSv, FIT, FBMI). Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím aplikace https://mobility.cvut.cz/.

Termíny výběrových řízení jsou shodné s termíny pro program Erasmus+: 

1

kolo

výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim. Letos od 5.10.2020 do 6.12. 2020

2

kolo

Výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře roku 2021 a to na následující akademický rok). Přihlášky pro výjezdy budou otevřeny:
mimo Evropu od 1.2.2021 do 28.2.2021
Erasmus: bude upřesněno

Další

kola doplňková

Výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna konají např. v létě (popř. v září)

Pokyny pro výběrové řízení:

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznávat i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Test nemusíte psát pokud: 

 • Již jste se zúčastnili testu na ČVUT (Erasmus nebo MBD) v minulých kolech a zažádáte o uznání výsledku z minula
 • Doložíte jazykovou znalost mezinárodně uznávaným certifikátem 
 • Doložíte, že máte úspěšně složenou jazykovou zkoušku na jazykové katedře FEL (min. B2)
 • Zájemci o studium ve francouzštině 
  • do 20.1.2021 dodat doklad z jazykové katedry o své úrovni francouzštiny – psaný ve francouzském jazyce, udávající úroveň dle evropského jazykového rámce.
 • … tato potvrzení o jazykové úrovni musíte dodat Evropské části kanceláře Odboru zahraničních vztahů ČVUT-rektorát (Mgr. Eva, Kopecká, Ing. Tereza Faltysová)

Pro místa fakultní proběhne výběrové řízení na FIT a FBMI, pro místa rektorátní výběrové řízení na rektorátu.

S dotazy a dokumenty se obracejte na Evropskou kancelář OZS RČVUT dle indivuduální dohody:

Kontaktní osoby:

Na webové stránce univerzity na kterou jste byli nominováni si ověřte, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni, …). Na školách které našim studentům zajišťují ubytování je třeba pozorně pročíst informace o termínech odeslání přihlášek na ubytování a stáhnout si příslušné formuláře.

Pro odeslání na partnerskou školu připravte sadu následujících dokumentů:

a) Student Application Form (přihláška dle požadavků partnerské školy – v papírové nebo elektronické formě) – 2 originály + 2 kopie

b) Learning Agreement 2020/21 (studijní plán, LA) – 2 originály + 2 kopie

Student musí připravit a nechat si potvrdit formulář Learning Agreementu pro program SEMP ze stránek partnerské školy nebo námi připravený formulář LA-Svycarsko-2020.

Při přípravě svého studijního plánu (LA) postupujte podle tohoto metodického pokynu. Při výběru předmětů Vám pomohou především webové stránky jednotlivých škol, které by měly být průběžně aktualizovány.

Studijní plán je třeba dát podepsat na Vaší fakultě proděkanovi pro pedagogickou činnost a pak institucionálnímu koordinátorovi ČVUT (na rektorátu) či fakultnímu koordinátorovi (dle typu dohody). V případě, že budete LA v průběhu výjezdu měnit, je potřeba ho vždy udržovat aktuální (2021-LA-opravny-Svycarsko –) a nahrát do karty mobility.cvut.cz

S fakultním proděkanem pro pedagogickou činnost také ihned prodiskutujete, jakým způsobem Vám bude po návratu studium uznáno a jak vám budou za studované předměty přiznány kredity. Na základě této dohody připravte srovnávací arch (viz níže).

V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas s tímto vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Uveďte zde také jméno a příjmení vedoucího práce, katedru a kontakt na vedoucího.

c) Transcript of Records (přehled dosavadních studijních výsledků na ČVUT) – 1 originál, který získáte na studijním oddělení Vaší fakulty v angličtině.

Kompletní dokumentaci dle pokynů partnerské školy odešlete na zahraniční univerzitu.

d) Srovnávací arch(1 originál):

Upozorňujeme, že podle Metodického pokynu pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí  je student  povinen připravit tzv. srovnávací arch, z něhož bude patrné, za které předměty jeho učebního  plánu na ČVUT a s jakým kreditovým ohodnocením mu budou předměty studované na zahraniční škole uznány. Po schválení  studijním proděkanem student  musí předat srovnávací arch do odboru zahraničních vztahů ČVUT-R spolu s  ostatními dokumenty, které  se posílají na partnerskou školu.

Dokumenty pro rok 2020/2021:

2021-LA-Svycarsko – Learning Agreement pro SEMP

2021-LA-opravny-Svycarsko – opravný Learning Agreement pro SEMP

2021-SA-Svycarsko – Srovnávaci arch pro SEMP

Dokumenty pro rok 2019/2020:

1920-Learning Agreement pro SEMP

1920-LA opravny pro SEMP

1920-srovnávací arch pro SEMP

Podle účastnické smlouvy uzavřené se studentem před odjezdem na studijní pobyt do Švýcarska účastník mobility se zavazuje předložit vysílající instituci = Odboru zahraničních vztahů R ČVUT následující dokumenty:

 • Potvrzení o délce studijního pobytu (dokument vydaný a potvrzený přijímající institucí obsahující přesná data začátku a ukončení studijního pobytu): do 14 dnů po ukončení pobytu;
 • Přehled dosažených výsledků (tzv. Transcript of Records): do 10 dnů po jeho vydání přijímající institucí;
 • Doklad o uznání studia v zahraničído 14 dnů od obdržení Transcriptu of Records
 • Závěrečnou zprávu (formulář na https://www.mobility.cvut.cz): do 14 dnů  po ukončení pobytu.

Všechny výše zmíněné dokumenty je třeba naskenované nahrát do karty mobility.cvut.cz. (není třeba dodávat originál)