Slovníček pojmů a důležité dokumenty

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Všechny formuláře, žádosti a jiné důležité dokumenty naleznete zde: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/erasmus/erasmus-studium/dulezite-dokumenty/

SLOVNÍČEK POJMŮ

 1. Přihláška vyplnění údajů o studentovi a kam se hlásí – přes aplikaci MOBLITY CVUT.cz – přihláška musí být vyplněna zvlášť pro každý pobyt
  • ERASMUS
  • MBD(mimoevropské)
  • Švýcarsko
 1. Karta studenta – Jakmile potvrdíte svůj výjezd na nabídnutou zahraniční univerzitu a budete mít potvrzený Learning Agreement (LA)  a Srovnávací arch, bude Vám vystavena karta studenta v mobility.cvut.cz, do které budete moci nahrávat některé z požadovaných dokumentů.
  – musí založit fakultní koordinátor po dodání příslušných dokumentů – zakládá se v aplikaci Mobility.cvut.cz
  – slouží jako zásobárna informací pro sepsání Účastnické smlouvy (tj. finanční dohody)
 2. Student Application Form (přihláška na zahr. univerzitu) – Na webové stránce zvolené univerzity (viz seznam partnerských univerzit) si ověřte, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), ČVUT formulář použijte pouze v případě, že partnerská škola nemá vlastní el. přihlášku
 3. Letter of Acceptance (Dopis o přijetí od hostitelské univerzity) – oficiální dokument zahraniční univerzity o přijetí nebo stačí i potvrzující email nebo tomu podobný dokument (nahrát do karty studenta v mobility.cvut.cz) 
 4. Srovnávací arch – ke stažení na stránkách Studuj ve světě – student si zde napáruje předměty, které chce studovat v zahraničí a za jaké předměty mu budou následně uznány na ČVUT. Toto zaznamená do srovnávacího archu a nechá potvrdit garanty předmětů, případně studijním proděkanem – v případě povinných předmětů. V případě volitelných předmětů se poradí s fakultním koordinátorem.
  Ukázka srovnání českých a zahraničních předmětů z minulých let – toto je pouze příklad toho, co byste si mohli napárovat, nikoliv jistota, že to tak ve všech případech půjde.
 5. LA – Learning Agreement 
  – smlouva o studiu, zde se student upisuje k tomu, co bude v průběhu studia v zahraničí studovat.
  – při přípravě svého LA postupujte podle tohoto metodického pokynu. Pro vyplnění využijte pro názvy oborů oficiální seznam kódů oborů ISCED.
  – LA je třeba dát podepsat na Vaší fakultě fakultnímu koordinátorovi ČVUT, na zahraniční univerzitě koordinátorovi (i v případě, že se jedná o rektorátní smlouvu). Formulář ke stažení zde (do 2020/2021, dále jen online)
  – LA je závazný, ale mohou na místě pak být provedeny změny, tzv. LA changes v části “During mobility” a nahrát opět do karty mobility.cvut.cz. Období studia uvedené v LA se musí shodovat s obdobím ve Vaší Účastnické smlouvě.
  OLA – Online Learning Agreement (od 2021/22)
  – pro všechny výjezdy na akademický rok 2021/22 a dále je nutné vyplniňovat LA již jen online
  – spravovat LA lze přes portál https://learning-agreement.eu/, kam se přihlásíte přes svou ČVUT identitu (např. novakja4@fd.cvut.cz). 
  – pro schválení OLA kontaktujte svého fakultního koordinátora emailem s žádostí o schválení v systému.
  – schválený OLA prosím nahrajte do karty mobility.cvut.cz
  – návod, jak vyplnit OLA zde
 6. LA vs. závěrečná práce 
  V případě výjezdu na bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci se do formuláře LA uvádí pouze „bachelor work“, „diploma work“ nebo „dissertation work“ a jako příloha na samostatném listu papíru se uvede název práce a stručný popis předpokládané činnosti na partnerské škole (nejlépe v angličtině).
  Souhlas s tímto Vaším programem vyjádří vedoucí Vaší práce na fakultě svým podpisem na listu s popisem práce. Pokud za danou práci nedostanete žádné kredity (disertační práce), a nebudete  studovat na zahraniční škole žádné předměty, není třeba dodávat Srovnávací arch.
 7. ToR – Transcrip of Records
  – přehled studijních výsledků – před odjezdem jsou to výsledky studia na ČVUT, po návratu jsou to výsledky studia v zahraničí a budou dodány zahraniční univerzitou
  ToR po návratu se musí shodovat s předměty zapsanými v LA a to ÚPLNĚ PŘESNĚ
 8. Confirmation of Study Period
  – ke stažení na stránkách Studuj ve světě
  – musí se shodovat s daty, na které byla uzavřena Účastnická dohoda – předává se v originále na Oddělení zahraničních vztahů (OZV)
 9. Účastnická smlouva (Finanční dohoda)
  – dohoda o podmínkách ERASMUS a finančních podmínkách
  – podepisuje se fyzicky na OZS RČVUT podle předem vyplněné karty.
 10. Certifikát z jazyka 
 11. Potvrzení o znalosti cizího jazyka – pokud zahraniční univerzita vyžaduje osvědčení či certifikát o úrovni Vašich jazykových znalostí, může Vám být vystaven od ČVUT. Pro jazyk anglický a německý Vás přezkouší a certifikát Vám vystaví pan Robin Healey z Oddělení zahraničních styků, pro ostatní jazyky Vaše jazyková katedra. Ostatní jazyky již musíte mít certifikát a nebo Vám jej dodá příslušné zahraniční oddělení na Vaší fakultě.
 12. OLS test – online test, který vyžaduje EU jako sledování jazykových znalostí studenta před výjezdem (po výjezdu již od 2020 ne)
 13. EU Survey – Záverečná zpráva EU, zpráva od Evropské unie, kde vyplníte informace, která si potom čte člen EU
 14. Závěrečná práva NAEP – informace pro české studenty, kteří se chystají také na ERASMUS
 15. Potvrzení o zdravotním pojištění na celou dobu pobytu
  Doporučuje se na dobu pobytu v zahraničí uzavřít i komerční cestovní pojištění.
  Po dobu studia v zahraničí zůstává účastník studentem ČVUT a v případě věku do 26 let za něj veřejné zdravotní pojištění jako za studenta nadále platí stát. Základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC. To však zaručuje pouze právo na takové podmínky zdravotní péče, které platí pro občany daného státu (tj. včetně případné úhrady ošetření pacientem) a výše krytí nemusí být dostatečná, zvláště v případě repatriace či specifikace lékařského výkonu. Proto se doporučuje na dobu pobytu v zahraničí uzavřít i komerční cestovní pojištění (některé zahraniční školy mohou vyžadovat zvláštní druh či výši pojištění).
  Pojištění lze sjednat u kterékoliv pojišťovny (nebo například banky ke platební kartě). Při volbě pojišťovny si všimněte rozsahu plnění pojišťovny, abyste se nedostali do finančních problémů. 
 16. Potvrzení o studiu, resp. o zápisu do daného akademického roku na ČVUT – nejlépe ze studijního oddělení, je potřeba vědět, že vyjíždíte v akademickém roce, ve kterém jste studentem ČVUT
  Šablony pro požadované dokumenty naleznete v sekci „Důležité dokumenty
 17. Bankovní účet – na který Vám přijde stipendium (tedy uvedený v kartě mobility.cvut.cz a Účastnické dohodě) musí být v české banky. Výše stipendia je Vám vypočítávána v EUR, proto se doporučenu zřídit si účet v EUR a předejít tak ztrátě při konverzi.

Pokud Vás výše zmíněné informace znervóznily, nenechte se zastrašit – v období nominací na zahraniční univerzitu pořádáme společnou informační schůzku, kde si vše objasníme.

Ukázka PRESENTACE z informační  schůzky k Erasmu 12.06.2020 zde.